બીચ પર ફ્રાન્સેસ્કા ઇસ્ટવુડ ન્યૂડ બૂબ્સ
ફ્રાન્સેસ્કા ઇસ્ટવુડ

બીચ પર ફ્રાન્સેસ્કા ઇસ્ટવુડ ન્યૂડ બૂબ્સ

મિલિ બિકિનીમાં ફ્રાન્સેસ્કા ઇસ્ટવુડ મલિબુમાં બીચ પર ટોપલેસ જાય તે પહેલાં. મને ફ્રાન્સેસ્કા ઇસ્ટવુડ ન્યૂડ પાપારાઝી શોટ જોવાની મજા પડી, પણ તેણી સેલિબ ટેપ લીક થતાંની સાથે જ હું વધુ આનંદ લેશ, કદાચ આ વર્ષના અંતમાં, કારણ કે કોઈ સ્ટાર માટે તે કરવું જોઈતું હોવું જોઈએ.

વધુ વાંચો >